L182: Juridisk kønsskifte

Den 30. april fremsatte økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager lovforslag om juridisk kønsskifte.

Forslaget følger den mest progressive model i den tværministerielle arbejdsgruppes redegørelse (Rapport om juridisk kønsskifte), nemlig erklæringsmodellen. En person, der ønsker at skifte juridisk køn vil herefter skulle indgive en erklæring og bekræfte denne erklæring efter 6 måneder. Herefter vil der blive tildelt nyt cpr-nummer og rettet i registrene.

Dette står i skærende kontrast til den nuværende situation, hvor der forudsættes kastration for at få ændret cpr-nummeret.

Det lykkedes LGBT Danmark at få gennemført en ændring af det forslag, der var sendt i høring. Konsekvensen er, at transpersoner, der allerede før lovens ikrafttrædelse har indgivet ansøgning om ændring af fornavn, om ændring af kønsbetegnelse i pas til ‘X’, eller om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte, ikke skal vente 6 måneder, da de jo allerede hár indikeret, de ønsker kønsskifte.

LGBT Danmark har fulgt processen omkring tilblivelsen af lovforslaget tæt. Processen starter med regeringsgrundlaget, som er det første regeringsgrundlag, der indeholder et LGBT-afsnit (https://panbloggen.wordpress.com/2011/10/03/lgbt-i-regeringsgrundlaget/). Der nedsatttes en tværministeriel arbejdsgruppe til at redegøre for løsningsmodeller. LGBT Danmark var i dialog med arbejdsgruppen (https://panbloggen.wordpress.com/2013/05/17/mode-med-arbejdsgruppe-om-konsskifte/). Da arbejdsgruppens rapport forelå (Rapport om juridisk kønsskifte) opfordrede LGBT Danmark regeringen til at vælge det mest progressive forslag (https://panbloggen.wordpress.com/2014/02/06/nu-skal-regeringen-vaelge-model-for-juridisk-konsskifte-vaelg-den-rigtige/). Det var, hvad regeringen gjorde, da den sendte sit forslag i høring (https://panbloggen.wordpress.com/2014/02/28/regeringsforslag-om-frit-juridisk-konsskifte/). Det lykkedes som nævnt LGBT Danmark gennem høringsprocessen (https://panbloggen.wordpress.com/2014/03/26/horingssvar-vedr-juridisk-konsskifte-cpr/) at få ændret forslaget forud for fremsættelsen. Den fremsatte lovtekst fremgår nedenfor. I teksten, der var i høring, var der intet §2, stk. 2.

 


 

 

Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lov­be­kendt­gørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved § 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og lov nr. 311 af 29. marts 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 2. For personer, som inden lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler har ansøgt om tilladelse til at bære et fornavn, der betegner det modsatte køn, om tilladelse til at få kønsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte, regnes den periode, der er nævnt i CPR-lovens § 3, stk. 6, 2. pkt., som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning herom. Har en person indgivet ansøgning om flere af de nævnte tilladelser, regnes den nævnte periode fra tidspunktet for den først indgivne ansøgning.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.