Nye regler gælder for undfangelse efter 1. december

Da der var opståen nogen uklarhed vedr. ikrafttrædelsen af de nye regler i børneloven, spurgte LGBT Danmark Ankestyrelsens Familieretsafdeling, som svarer, at reglerne først vil gælde for børn undfanget efter 1. december 2013. Her følger styrelsens svar:

Kære Søren Laursen

Du har på vegne af LGBT Danmark rettet henvendelse til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, idet du ønsker at få oplyst om de nye bestemmelser i børneloven om medmoderskab, der trådte i kraft den 1. december 2013, kan anvendes for børn født efter den 1. december, men undfanget før denne dato.

Det fremgår af i ikrafttrædelsesbestemmelsen (§ 9) i ”Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.)”, at børnelovens nye regler om faderskab og medmoderskab (§§ 27, 27 a og 27 b) alene finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis samtykke til kunstig befrugtning og erklæring om at skulle være barnets far eller medmor er afgivet efter lovens ikrafttræden.

Det betyder, at bestemmelserne i §§ 27, 27 a og 27 b om hvem der anses som far eller medmor til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, alene finder anvendelse, hvis samtykket til den kunstige befrugtning og erklæringen om at skulle være barnets far eller medmor er angivet efterlovens ikrafttræden. De nye regler om medmoderskab finder således ikke anvendelse på børn født efter den 1. december 2013 men undfanget før denne dato, idet dette kræver, at de samtykker og erklæringer, der nævnes i §§ 27, 27 a og 27 b, skal afgives, inden behandling med kunstig befrugtning iværksættes.

 I forhold til overgangsbestemmelserne og ophævelsen af adoptionslovens § 8 a om stedbarnsadoption af registreret partners barn, skal det for god ordens skyld bemærkes, at de tidligere bestemmelser (der var gældende indtil 1. december 2013) i børnelovens §§ 27 og 28 om faderskab til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, fortsat finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget før lovens ikrafttræden. I relation til sådanne børn fremgår det bl.a. af ikrafttrædelsesbestemmelses § 9, stk. 4, at den nu ophævet bestemmelse i § 8 a i adoptionsloven fortsat finder anvendelse. Det fremgår dog, at § 8 a kun finder anvendelse, hvis Statsforvaltningen inden 3 måneder efter barnets fødsel har modtaget samtykket til adoptionen. Herved sikres det, at et registreret par, der har fået et barn ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, gennem stedbarnsadoption efter adoptionslovens § 8 a, begge kan blive barnets retlige forældre. Sådanne børn vil således fortsat kunne få to retlige forældre fra fødslen. Denne mulighed for stedbarnsadoption finder kun anvendelse, hvis Statsforvaltningen inden 3 måneder efter barnets fødsel modtager morens samtykke til adoptionen.