Lovforslag L 207 om forælderskab fremsat

Efter afsluttet høring har regeringen nu fremsat sit lovforslag om juridisk forælderskab i regnbuefamilier. Høringen har ikke medført ændringer af forslaget, som bortset fra enkelte lovtekniske justeringer, er identisk med det oprindelige forslag.

Høringssvar

Et stort antal parter blev hørt, men langt de fleste havde ingen bemærkninger til lovforslaget.

Netværket Barnets Tarv Nu har et længere svar, som dog ikke forholder sig konkret til lovforslaget, men en er række generelle betragtninger om netværkets arbejdesfelt, forældremyndighedsloven.

Børnerådet har ingen indvendinger, men gør opmærksom på, at der blandt børn ikke nødvendigvis er en forståelse for familieformen – man henviser her til en undersøgelse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel fra 2010.

Det Etiske Råd har drøftet forslaget og præsenterer synspunkter for og imod. Etisk Råd er typisk sammensat således, at en del medlemmer har sundhedsfaglig baggrund mens en anden del har teologisk baggrund, idet der dog også er medlemmer udenfor dette spektrum. Fordeligen af synspunkter er ret forudsigelig: Den sundhedsfaglige fløj er positivt indstillet overfor lovforslaget, den teologiske er imod. Det er interessant, at et tilbagevendende argument blandt teologerne er vigtigheden af den biologiske tilknytning.

Institut for Menneskerettigheder støtter forslaget. Man bemærker dog, at den kønsenutralitet, der et tilstræbt i sprogbrugen, kan problematiseres, for så vidt reglerne handler om kvindelige par, hvilket de mener bør fremgå. Instituttet gør også en generel bemærkning om børns adgang til viden om deres ophav.

Dansk Pædiatrisk Selskab støtter også forslaget, og også de gør opmærksom på, at sprogbrugen ikke er udtryk for ligestilling, når der kun indføres medmoderskab og ikke medfaderskab.

Mest iøjnefaldende er høringssvaret fra Foreningen Far, som ikke blot er sendt til det ansvarlige ministerium, men også til Folketingets formand, Folketingets ombudsmand, statsministeren, ligestillingsministeren, justitsministeren, Institut for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsnævnet. Foreningen tordner mod forslaget, som man finder ‘uansvarligt, diskriminerende og direkte pinligt på danske familiers og gode forældres vegne’. Foreningens baggrund er at kæmpe for fædres rettigheder i forhold til mødres rettigheder. Da lovforslaget handler om medmødre og ikke medfædre, ses dette som en yderligere favorisering af mødre. Det er faktuelt korrekt, at lovforslaget laver denne opdeling, og den konkrete årsag hertil er, at man fastholder, at den fødende kvinde altid bliver juridisk forælder. Foreningen Far gør også generelle udfald mod regnbuefamilier ud fra en essentialistisk betragtning om barn-forældreforhold. Foreningen synes også helt at overse den – banebrydende – del af lovforslaget, som netop sikrer fædre deres forælderskab gennem en fælles aftale med moderen og hendes eventuelle kvindelige partner.

En privat familie har også afgivet høringssvar, hvor man særligt angriber 2,5-årsreglen. Denne vedrører ikke specifikt lovforslaget – den er ikke engang lovhjemlet – men også LGBT Danmark brugte sit høringssvar til at angribe anvendelsen af reglen, som ikke er i samklang med ånden i lovforslaget.

Fremsættelse

I ministerens skriftlige fremsættelse af lovforslaget kan man lægge mærke til følgende:

Det foreslås derfor, at der i børneloven sker en ligestilling mellem mænd og kvinder i forhold til faderskab og medmoderskab, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, der er udført af en autoriseret sundhedsperson eller under dennes ansvar. Ændringen gælder, uanset om der er anvendt kendt eller anonym sæddonor, og uanset om behandlingen er foretaget i offentlig eller privat regi – hjemme eller på klinik.

Heraf fremgår, at man åbenbart har gjort sig betragtninger om, at en hjemmeinsemination kan ske under en sundhedsperson ansvar. LGBT Danmark har plæderet for, at det skulle være muligt at omfatte hjemmeinsemination, men netop kravet om en sundhedspersons involvering har været udfordrende. Det bliver interessant at få uddybet dette, da det ville være meget værdifuldt, om man kunne få en løsning for hjemmeinsemination også.