Diskriminations­forbud og EMRK

Spørgsmål nr. 34:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. februar 2013 fra Holger Kallehauge om forslag til lov om et generelt forbud mod diskrimination, jf. LIU alm. del – bilag 52.”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst følgende:

”Regeringen nedsatte den 21. december 2012 et udvalg om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, der bl.a. skal overveje fordele og ulemper ved, at Danmark ratificerer den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den 12. tillægsprotokol indeholder i artikel 1 et generelt forbud mod diskrimination. Artikel 1 har således følgende ordlyd:

”1. Nydelsen af enhver i loven forudset ret skal sikres uden nogen diskrimination, navnlig på grund af køn, race, hudfarve, sprog, religion, politiske meninger eller enhver anden mening, national eller social herkomst, tilhørighed til et nationalt mindretal, formue, fødsel eller enhver anden situation.

2. Ingen kan blive til genstand for diskrimination fra en offentlig myndighed, uanset hvilken, navnlig på grund af de i paragraf 1 nævnte motiver.”

Set i lyset af udvalgsarbejdet finder Justitsministeriet, at nærmere overvejelser vedrørende forslaget fra Holger Kallehauge om at indføre ved lov et generelt forbud mod diskrimination bør afvente, at Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet afslutter sit arbejde.”

Jeg kan henholde mig til hertil.

Karen Hækkerup
/ Hanne Stig Andersen