Ligebehandlings­forslag fra 16 NGO-er

Seksten af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at foreslå regeringen at gennemføre en ensartning af ligebehandlings- og antidiskriminationslovgivningen.

Dette skal ske ved at fremsætte et forslag om en lov om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, køn  seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse.

Som fremhævet her er både seksuel orientering og kønsidentitet omfattet af forslaget, som er stillet af organisationer fra alle beskyttelsesområderne:

 • Amnesty International Danmark
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dokumentations-og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
 • Dansk-Russisk Forening
 • ENAR Denmark – European Network Against Racism
 • Islamisk-Kristent Studiecenter
 • Kvinderådet
 • LGBT Danmark
 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Ny-Dansk Ungdomsråd
 • Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Livet efter ulykken
 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • SOS mod Racisme
 • Yngresagen
 • Ældremobiliseringen
 • Ældresagen

Forslaget lyder således:

Forslag til fremsættelse af lovforslag om et
generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse

Regeringen opfordres til at fremsætte et lovforslag om  et generelt  forbud mod diskrimination pga. køn, race eller etnisk oprindelse,   alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro samt kønsidentitet.

Begrundelsen  herfor er, at der i gældende dansk lovgivning ikke findes et generelt forbud mod diskrimination. Kun på arbejdsmarkedsområdet er dækning mod diskrimination fuldstændig, jfr. Lov nr. 31 af 12/1 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. sammenholdt med EU direktiv 78/2000.

Udenfor arbejdsmarkedet omfatter værnet  mod diskrimination  kun køn og race eller etnisk oprindelse. De øvrige områder:  alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, kønsidentitet, hudfarve, national eller social oprindelse samt politisk anskuelse nyder ikke civilretlig  beskyttelse mod diskrimination, og nyder  dermed  ikke samme retssikkerhed, som områderne: køn samt race eller etnisk oprindelse.  Uden for arbejdsmarkedet er beskyttelsen mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse heller ikke i tråd med det  minimumskrav,  som EU direktiv 43/2000 stiller.

Diskrimination  på grund af alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, kønsidentitet, hudfarve, national eller social oprindelse samt politisk anskuelse forekommer desværre også i Danmark, også i form af hadforbrydelser, og er vanskelig at imødegå uden klar lovhjemmel. Et lovbestemt forbud mod diskrimination vil ikke blot udbedre de huller, der er i lovgivningen, og opfylde de forpligtigelser, Danmark har i henhold til flere konventioner, herunder Handicapkonventionen af 2006, men også sikre alle borgeres retssikkerhed for så vidt angår diskrimination inden og udenfor arbejdsmarkedet.

Den centrale del af lovforslaget – selve diskriminations forbuddet – kan med udgangspunkt i EU Charterets art. 21 udtrykkes således:

Enhver usaglig forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel  orientering eller kønsidentitet eller ethvert andet lignende forhold er forbudt. 

Download forslag, begrundelse samt følgeskrivelser her: