B 28 : Kønsidentitet i ligestillings­lovgivning mv.

http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B28/index.htm#dok ]

Fremsat den 14. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, som senest den 1. april 2013 indføjer kategorien »kønsidentitet« i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning på linje med kategorierne køn og seksualitet.
Det handler om nedenstående lovgivning:

– Lov om Ligebehandlingsnævnet.

– Lov om ligestilling af kvinder og mænd.

– Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

– Lov om lige løn til mænd og kvinder.

– Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

– Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger.

– Straffelovens § 81, nr. 6, vedrørende hadforbrydelser.

Bemærkninger til forslaget

Kategorien kønsidentitet er en selvstændig og fyldestgørende kategori for transpersoner. Transpersoner er personer, som er født med et andet biologisk køn, end det, de lever og identificerer sig i overensstemmelse med.

Transpersoner har behov for indføjelsen af en selvstændig kategori, idet de i dag ikke er dækket ind under den eksisterende ligestillings- og antidiskriminationslovgivning.

Kategorien kønsidentitet vil understrege, at transpersoner ikke er en seksuel minoritet, idet en persons kønsidentitet bør anskues adskilt fra personens seksualitet. Ej heller er transpersoner dækket af begrebet køn, idet transkønnethed ikke udgør et selvstændigt (biologisk) køn, men derimod er en identitetskategori.

Enhedslisten anser derfor den eksisterende lovgivning for at være utilstrækkelig, ikke mindst fordi de få prøvede klagesager har været ført under forskellige lovgivninger. Dette burde bevise, at retsstillingen for transpersoner er præget af tilfældighed og skiftende klassifikationer, hvilket også er fremhævet i høringsvaret fra LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til L 119 – Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (folketingsåret 2011-12).

Indføjelsen af kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning bør ske for at bringe Danmark på linje med andre europæiske lande, der allerede har indføjet kønsidentitet i relevant lovgivning. Endvidere skal det sikre, at Danmark følger den aktuelle udvikling i EU-lovgivningen, hvor man i Europa-Parlamentets ligestillingsdirektiv og i Europa-Parlamentets asyldirektiv har indføjet kønsidentitet som diskriminations- og forfølgelsesårsag.

Desuden har EU’s menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg i 2009 anbefalet alle Europarådets medlemslande, deriblandt Danmark, at implementere kønsidentitet som en selvstændig kategori i relevante nationale lovgivninger. Se bl.a. »Human Rights and Gender Identity«, Issue Paper by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 29. juli 2009.