§20-spm. om forælderskab

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 30. oktober 2012 følger hermed social- og integrationsministerens svar på spørgsmål nr. S 345, stillet af Stine Brix (EL).

Spørgsmål nr. S 345:

”Hvad er ministerens plan for at få udlignet en forskel på heteroseksuelle og homoseksuelle borgere, som blev indført ved gennemførelsen af regeringens lovforslag i foråret?

Svar:

Regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 indeholder en målsætning om en højere grad af kønsneutral lovgivning på det familieretlige område. På ægteskabsområdet ønskede regeringen at give alle mulighed for at indgå ægteskab – uanset deres seksuelle orientering.

Når det gælder området for fastsættelse af forældreskab til børn (børneloven), har regeringen tilkendegivet, at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning bør omfattes af børneloven på lige fod med fædre. I øvrigt ønsker regeringen også undersøgt yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag om ændring af børneloven og lov om adoption med henblik på at stille medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning på lige fod med fædre og derved opnå en mere kønsneutral familieretslovgivning til februar II, 2013.

Det er i den sammenhæng vigtigt at opnå en tidssvarende og helhedsorienteret lovgivning, der sikrer en høj grad af ligestilling, men som samtidig sikrer hensynet til barnets bedste.

Karen Hækkerup

/ Trine Hede

Reklamer