LGBT-flygtninge: Nyt statusvalg

LGBT Danmark rettede 23-09-2012 henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering,  flygtningestatus i stedet for, som i dag, beskyttelsesstatus.

I sit svar til foreningen meddeler nævnet nu, at “LGBT-personer vil efter nævnets opfattelse kunne anerkendes som tilhørende en særlig social gruppe og dermed som omfattet af Flygtningekonventionen

Download scan af brev: 20121026_Brv_Fln_LGBTdk_SOGI_Statusvalg

LGBT Danmark har i mange år uden held plæderet for at LGBT-flygtninge skulle kunne få konventionsstatus, fx. i høringssvaret til udlændingeloven af 2002 (dengang var foreningens mandat alene seksuel orientering). I redegørelsen Disturbing Knowledge om alle LGBT-sager ved Flygtningenævnet fra slutningen af 80-erne til 2009, var der kun en enkelt sag, der havde fået konventionsstatus, og den var fra 1995. I de asylsager foreningen har været involveret i, er der som regel krævet konventionsstatus, men der er kun givet sekundær status (beskyttelsesstatus/de facto-status). Det er således en lang tradition, der nu gøres op med. Som det fremgår af LGBT Danmarks henvendelse, har Danmark ligget på et lavere niveau end fx. standarden i resten af EU.

Brevets fulde tekst:

LGBT Danmark
Nygade 7
Postboks 1023
1007 København K

Att. Søren Laursen

26. oktober 2012

De har ved brev af 23. september 2012 rettet henvendelse til Flygtningenævnet om nævnets praksis i sager vedrørende asylansøgere, der som asylmotiv har henvist til deres seksuelle orientering eller kønsidentitet (LGBT-personer).

Deres brev har været drøftet på møder i Flygtningenævnets formandskab og Koordinationsudvalg.

Flygtningenævnet kan i den anledning oplyse følgende:

Flygtningenævnet træffer afgørelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt den pågældende asylansøger opfylder betingelserne for at opnå opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller udlændingelovens § 7, stk. 2. I denne vurdering indgår blandt andet ansøgerens forklaring sammenholdt med sagens øvriged oplysninger, herunder det baggrundsmateriale, som Flygtningenævnet er i besiddelse af vedrørende ansøgerens hjemland.

Statusvalget i en asylsag sker således efter en konkret vurdering, og LGBT-personer vil efter nævnets opfattelse kunne anerkendes som tilhørende en særlig social gruppe og dermed som omfattet af Flygtningekonventionen, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.

P.N.V.

B. O. Jespersen

Reklamer