Ægteskabsloven: Svar på høringssvar

[Afsnit fra Ankestyrelsens Familieretsafdelings høringsnotat om LGBT Danmarks høringssvar.]

Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersonerønsker en ændret formuleringaf lovforslagets § 1, punkt 2, sådan at formuleringen af den foreslåede nye § 1 i ægteskabsloven bliver mere inkluderende. Bestemmelsen ønskes affattet således: ”§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer uanset disses køn.” I forhold til forslagets § 1, punkt 6, anbefaler foreningen, at der indsættes en bestemmelse om, at et i udlandet indgået registreret partnerskab med samme retsvirkninger som det danske skal kunne omkonverteres til et ægteskab, og at det bør fremgå eksplicit, at Danmark anerkender andre landes kønsneutrale ægteskaber. Herudover bemærker foreningen, at vielsesattester fremover bør formuleres kønsneutralt, og at det bør meddeles anerkendte og godkendte trossamfund, at de efter lovens ikrafttræden er bemyndiget til at vie to personer af samme køn.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Ankestyrelsen bemærker, at forslagets § 1, punkt 2, (forslaget til en ny § 1 i ægteskabsloven) er affattet ud fra den gældende familieretlige lovgivning og for at fastslå det overordnede formål med lovforslaget, nemlig at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab.

I forhold til omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab bemærkes det, at ordningen alene vil finde anvendelse på partnerskaber indgået i Danmark. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt, at danske myndigheder fremover skal tage stilling til, hvorvidt et par, der har indgået et registreret partnerskab i et andet land, kan omdanne deres partnerskab til et ægteskab, såfremt denne mulighed ikke findes i det pågældende land. Såfremt et par har indgået registreret partnerskab i et land, hvor det efterfølgende er blevet muligt at indgå ægteskab mellem to personer af samme køn, må parret udnytte en eventuel omdannelsesmulighed i det pågældende land.

For så vidt angår udformningen af vielsesattester vil foreningens bemærkninger blive inddraget i devidere overvejelser i forhold til udformning af de borgerlige vielsesattester.

Endelig henviser Ankestyrelsen til, at følgende fremgår af lovforslagets afsnit 2.1.2.:

”Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelse på vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossamfund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til detenkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfundet.”

Det er hermed forudsat, at gældende vielsesbemyndigelser omfatter bemyndigelse til at foretage vielse af to personer af samme køn.