Brev til REU om CPR

Opfølgende brev til Folketingets retsudvalg om kønsneutralt personnummer.

Download brev:

20110515_REU_LGBTDK_brv_cpr01

 

——————–   Fuld tekst   ——————–

 

Til Folketingets Retsudvalg                                  København, 15. maj 2011

 

Vedrørende kønsneutralt personnummer

 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i sine svar på REU (2010-11), Alm. del spørgsmål 497, REU (2010-11), Alm. del spørgsmål 499 og REU (2009-10), Alm. del spørgsmål 1395 nøje redegjort for,

At kønsbetegnelsen findes opført to gange i CPR, dels indkodet i personnummeret i form af lige og ulige endeciffer, dels som et særskilt dataelement.

At der ganske vist kan findes IT-systemer, der udleder kønnet af personnummeret i stedet for at læse kønsfeltet, men at man allerede tidligere har lavet ændringer i CPR, som krævede ændringer af IT-systemer.

At der ikke er nogen planer om at fjerne kønsangivelsen fra personnummeret.

Ministeren benytter i sine svar en del plads på at forklare administrative anvendelser af kønsoplysningen i CPR, men alle disse formål er fuldt ud opfyldt med oplysningerne i kønsfeltet. Der er derfor intet til hinder for at ophæve reglen om lige numre for kvinder og ulige numre for mænd[1].

Den brede anvendelse af personnummeret betyder, at den enkelte borgers køn oplyses i alle mulige sammenhænge, hvor det er helt irrelevant, f.eks. ved biblioteksudlån, uddannelse og bankforretninger. Mange transkønnede har ikke skiftet køn juridisk, f.eks. fordi det er en lang og restriktiv proces, eller fordi de ikke ønsker kropslige indgreb. Der kan således være et misforhold mellem borgerens fremtræden og personnummerets kønangivelse. Borgeren får derfor til stadighed sin kønsidentitet udstillet i et utal af dagligdagssituationer. Ministeren har med sine svar bekræftet, at det juridiske køn står opført dobbelt i CPR, og at det er overflødigt at have det indkodet i personnummeret.

Europarådets ministerkomité har 31. marts 2010 vedtaget anbefaling CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity[2], hvori blandt andet anføres:

19. Member states should ensure that personal data referring to a person’s sexual orientation or gender identity are not collected, stored or otherwise used by public institutions including in particular within law enforcement structures, except where this is necessary for the performance of specific, lawful and legitimate purposes; existing records which do not comply with these principles should be destroyed.

Ministeren har ved svar på REU (2010-11), Alm. del spørgsmål 841 bemærket, at han ikke mener anvendelsen af kønsspecifikt personnummer er i strid med ministerkomiteens anbefaling.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, finder dette svar overraskende. Når, som ministeren allerede tidligere har bekræftet, kønsangivelsen i personnummeret er overflødig, så er denne praksis i klar modstrid med anbefaling 19.

Desuagtet ministeren bekræfter, at kønsspecifikt personnummer er irrelevant, har han også i sine svar taget politisk stilling til ikke at ville ændre på anvendelsen af dette.

Til gengæld har udenrigsministeren qua ministerkomitéen via en anbefaling givet en politisk tilkendegivelse af, at transkønnedes ret til privatliv betyder, at oplysninger om kønsidentitet ikke må anvendes af offentlige institutioner, hvor sådanne oplysninger er irrelevante.

Der synes således at være en diskrepans mellem indenrigsministerens og udenrigsministerens politiske intentioner vedrørende transkønnedes rettigheder.

 

Landsforeningen finder det naturligvis helt utilfredsstillende, at indenrigsministeren ønsker at opretholde en overflødig praksis, som er til stor gene for transkønnede borgere. Ligeledes finder vi det beklageligt, at regeringen ikke ønsker at efterleve de anbefalinger, den selv er med til at lave i Europarådets ministerkomité.

Hvad vil Retsudvalget gøre for at følge op på Europarådets ministerkomités anbefaling?

 

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Søren Laursen                                  Sebastian Svegaard
Retspolitisk talsperson                  Transpolitisk talsperson


[1] I sit svar på REU (2009-10), Alm. del spørgsmål 1395 anførte ministeren: ”At imødekomme de transkønnedes ønske om at få mulighed for at få et kønsneutralt personnummer vil kræve en generel ændring af CPR, som berører samtlige registrerede, da et kønsneutralt personnummer i modsat fald netop vil vise, at vedkommende er transkønnet”. Dette udsagn er imidlertid meningsløst. Et kønsneutralt nummer betyder, at der ikke anvendes en regel om, at lige og ulige betyder hvert sit køn. I svaret lyder det som om, der findes tal, der hverken er lige eller ulige, og som derfor kunne bruges til transkønnede.