Analyse af ministersvar om CPR

Mogens Jensen (S) stillede en række spørgsmål til indenrigsministeren om muligheden for kønsneutralt personnummer.

Download notat:

CPR_Spm_497-499_Bem_til_svar_01

 

——————–  Fuld tekst  ——————–

 

Vedr. spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren om kønsneutralt personnummer

 

REU (2010-11), Alm. del Spørgsmål nr. 497:

’’Kan ministeren bekræfte, at køn er opført i personregistret som et særskilt dataelement, og at kønsangivelsen i personnummeret i denne sammenhæng er overflødigt.”

Svar:

Jeg kan bekræfte, at køn er registreret i et særskilt felt i CPR udover i selve personnummeret. For så vidt angår behovet for kønsangivelse i personnummeret henvises til min besvarelse af 30. august 2010 af spørgsmål 1395(Alm.del) ligeledes fra Folketingets Retsudvalg

 

REU (2010-11), Alm. del Spørgsmål nr. 498:

’’Kan ministeren bekræfte, at det at gøre personnummeret neutralt ikke vil have nogen indflydelse på personregistrets administrative anvendelser, idet personregistret fortsat vil indeholde præcis de samme oplysninger om den enkelte borger som hidtil.”

Svar:

Jeg kan henvise til min besvarelse af 30. august 2010 af spørgsmål 1395(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

 

REU (2010-11), Alm. del Spørgsmål nr. 499:

’’Kan ministeren bekræfte, at man allerede tidligere har fjernet kodningsregler fra personnummeret, nærmere bestemt modulus 11 kontrollen, og at der derfor ikke i sig selv er noget til hinder for at fjerne kodningsregler.”

Svar:

Jeg kan oplyse, at et personnummer som udgangspunkt fortsat tildeles medmodulus 11 kontrol, men jeg kan samtidigt bekræfte, at CPR-systemet siden år 2000 har været indrettet således, at det er muligt at udstede personnumre, der ikke opfylder modulus 11 kontrollen, hvis der er datoer, hvor der ikke kan dannes et tilstrækkeligt antal personnumre, der opfylder denne kontrol. Det første personnummer, der ikke opfyldte modulus 11 kontrollen, blev tildelt i 2007, og der er indtil nu tildelt 18 sådanne personnumre. Jeg kan herudover oplyse, at alle aftagere af data fra CPR forud for ændringen af CPR i 2000 blev orienteret om den fremtidige mulighed for, at der kunne udstedes personnumre, der ikke opfylder modulus 11 kontrollen, således at de kunne indrette deres it-systemer derpå. Offentlige myndigheder og private virksomheder anvender imidlertid fortsat i vidt omfang modulus 11 kontrollen i deres it-systemer. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der er noget til hinder for at fjerne kønsangivelsen i personnummeret, kan jeg henvise til min besvarelse den 30. august 2010 af spørgsmål 1395 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

 

 

Kommenteret gennemgang af det tidligere svar

 

REU (2009-10), Alm. del Svar på Spørgsmål 1395

At imødekomme de transkønnedes ønske om at få mulighed for at få et kønsneutralt personnummer vil kræve en generel ændring af CPR, som berører samtlige registrerede, da et kønsneutralt personnummer i modsat fald netop vil vise, at vedkommende er transkønnet.

Dette udsagn er meningsløst. Et kønsneutralt nummer betyder, at der ikke anvendes en regel om, at lige og ulige betyder hvert sit køn. Det lyder som om, ministeren mener, der findes tal, der hverken er lige eller ulige, og som derfor kunne bruges til transkønnede.

 

CPR er et grundregister, hvis data, herunder køn, anvendes i hele den offentlige administration og i vidt omfang også i den private sektor. Det kræver en enkel og smidig adgang til oplysning om bl.a. køn. Som et eksempel fra den offentlige administration kan jeg nævne administrationen i forbindelse med indkaldelse til aftjening af værnepligt.

Personnummeret anvendes tillige ofte som del af et identifikations- og legitimationsgrundlag i både offentlige og private sammenhænge. Det siger sig selv, at personnummerets angivelse af køn i den forbindelse har stor værdi.

Alle de nævnte formål kan opfyldes selvom der indføres kønsneutralt personnummer: Ministeren har i besvarelsen af spm. 497 bekræftet, at kønnet findes særskilt og altså står opført to gange i registret, dels særskilt dels indkodet i personnummeret. Den sidste sætning i afsnittet, konklusionen, bliver hermed forkert.

 

Hertil kommer, at både offentlige og private it-systemer ofte udleder kønnet direkte af personnummeret, hvorfor en omlægning af CPR til at være baseret på kønsneutrale personnumre tillige vil kræve en ændring af disse systemer.

Jeg finder derfor, at oplysning om køn fortsat bør fremgå af personnummeret, og jeg finder ikke, at der er grundlag for en omfattende omlægning af CPR.

Det er rigtigt, at der er ældre, og muligvis også nyere, systemer, der anvender kønsreglen til fortolkning af personnummeret. Men i dag udveksles data via de webservices, som CPR har udviklet og stiller til rådighed, og heri leveres kønsoplysninger særskilt. Ministerens besvarelse af spm. 499 bekræfter, at CPR allerede tidligere har fjernet en kodningsregel, vel vidende at der var mange systemer, der benyttede den, og at det krævede, at disse følgelig skulle revideres.

 

For så vidt angår kønsangivelsen på valgkortet kan jeg oplyse, at det efter valglovgivningen er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for på grundlag af de maskinelt udarbejdede valglister forud for hvert valg/folkeafstemning at udarbejde og udsende valgkort.

Der er ikke i valglovgivningen krav om, at valgkortet skal indeholde oplysninger om vælgerens køn. Kommunerne har imidlertid gennem en årrække fulgt den praksis, at vælgerens køn på valgkortet markeres med “Hr.” eller “Fr.”.

Formålet med kønsangivelsen er at forhindre uberettiget stemmeafgivning særligt i forbindelse med fremmedartede eller kønsneutrale fornavne, da det i praksis er forekommet, at vælgere har søgt at stemme to gange ved at opgive f.eks. ægtefællens navn anden gang.

Igen, dette har intet at gøre med, hvorvidt kønnet står indkodet i personnummeret.

 

Jeg har derfor ikke aktuelle planer om gennem lovgivningen at forhindre, at kommunerne kan angive vælgerens køn på valgkortet. Endvidere bemærkes det, at da valgkortene ligesom valglisterne udskrives på grundlag af oplysningerne i CPR, har kommunerne ikke mulighed for på valgkortet at angive en kønsbetegnelse, der afviger fra oplysningerne herom i CPR.

 

Konklusion

Ministeren har med svarene på spm. 497-499 pillet sit oprindelige svar fra hinanden. 1) Det er bekræftet, at personregistret ikke vil miste information om borgerne ved indføring af kønsneutralt personnummer. 2) Det er bekræftet, at det i praksis kan lade sig gøre at fjerne en regel.

 

LGBT Danmark, Søren Laursen, 21.01.2011