Ombudsmands­klage over Justitsministeriet om kirkelig vielse

LBLs klage til Folketingets Ombudsmand om justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse: Ombudsmandsklage.LBL

 

OMBUDSMANDENS SVAR (fremsendt som papirbrev)

 

 

Lanfdsforeningen for bøsser og lesbiske
Att: Søren Laursen
3. september
Lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn
Jeg har modtaget din mail af 1. september 2008 med bilag sendt på vegne af Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Jeg forstår landsforenngens henvendelse som en klage over at justitsministeren her indgivet en afvisende holdning over for et lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn uden at tage stilling til spørgsmålet om usaglig forskelsbehandling. Landsforeningen er desuden utilfreds med justitsministerens svar på en henvendelse fra landsforeningen om lovforslaget.
Jeg kan ikke foretage mig noget i anledning af landsforeningens henvendelse. Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning, men ikke Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Ministres virksomhed i forhold til Folketinget, herunder deres stillingtagen til lovforslag som behandles i Folketinget, falder også uden for ombudsmandens kompetence.
Til orientering vedlægges en folder om ombudsmanden og persondataloven.
Med venlig hilsen
Hans Gammeltoft-Hansen
Folketingets Ombudsmand