Erklæringen om det inkluderende samfund

I januar 2007 vedtog 22 organisationer, der repræsenterer alle områderne alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion, samt seksuel orientering, en fælles erklæring, som formulerer en fælles forståelse af og vej til et inkluderende samfund.

Ved koncensuskonferencen blev erklæringen underskrevet af 22 organisationer:

 • Amnesty International
 • CeLi, Center for Ligestillingsforskning, RUC
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk-Russisk Forening
 • DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer
 • DRC, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
 • ENAR, Europæisk netværk imod Racisme
 • ENAR – DK
 • Foreningen for Etnisk Ligestilling
 • Frivilligt Forum
 • ICJ, International Commission of Jurists, dansk sektion
 • IKS, Islamisk-Kristent Studiecenter
 • Kvinderådet
 • LBL, LGBT Danmark
 • PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • Red Barnet
 • Socialdemokratiet
 • Ældremobiliseringen
 • Ældresagen

Download plakaten med erklæringen: Det_inkluderende_samfund.sign

Erklæring om det inkluderende samfund

Alle mennesker har ret til lighed for loven og beskyttelse mod diskrimination. Det er et fundamentalt menneskeretligt princip, at intet menneske må udsættes for diskrimination på grund af alder, handicap, køn, race og etnisk oprindelse, religion og tro, seksuel orientering mv. Ikkediskriminationsprincippet og ligebehandlingsprincippet er fundamentale principper i både menneskeretten og i EU-retten. De optræder i såvel FN’s menneskerettighedskonventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som i EU-reguleringer. Diskrimination forhindrer en fredelig udvikling af et velfungerende samfund, hvor alle har lige muligheder uanset baggrund. Et inkluderende demokratisk samfund skal bekæmpe og eliminere diskrimination for at fremme ligebehandling for alle borgere på tværs af alder, handicap, køn, etnicitet og race, religion og tro, seksuel orientering, mv.

Vi, underskriverne af denne erklæring, udtrykker

bekymring over, at der findes barrierer, som begrænser individets deltagelse i det danske samfundsliv
bekymring over, at der forekommer diskrimination i det danske samfund
bekymring over, at eksistensen af barrierer og diskrimination ofte skyldes manglende viden, evne og vilje til ændringer
bekymring over fordomme og forekomst af nedværdigende ytringer
bekymring over, at der ikke findes lovgivning, som effektivt beskytter alle imod enhver form for diskrimination
forvisning om, at civilsamfundets aktive deltagelse i samfundsprocesser er en berigelse for det danske samfund og at ikke-diskriminations- og ligebehandlingsprincipperne fremmer et
demokratisk og pluralistisk samfund

På denne baggrund er vi, underskriverne af denne erklæring, blevet enige om

at der skal sikres et generelt forbud mod diskrimination i dansk lovgivning

at der skal sikres lige og kvalificeret uafhængig administrativ klageadgang vedrørende diskrimination for alle udsatte grupper både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet

at ikke-diskriminations- og ligebehandlingsprincipperne skal mainstreames og omsættes i al offentlig og privat virksomhed, samt i udarbejdelsen af lovgivning og politikker

at der skal sikres reelle forudsætninger for lige repræsentation og mangfoldighed overalt i samfundet at alle FN-konventioner skal ratificeres og inkorporeres i dansk lovgivning.

Reklamer