2006-07 L113: Forbud mod kunstig befrugtning på offentlige klinikker

L 113  Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

(Adgang til kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse forbeholdes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold).
Af Birthe Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kristensen (DF), Peter Skaarup (DF), Tina Petersen (DF), Karin Nødgaard (DF)
L 113 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Adgang til kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse forbeholdes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold).

Fremsat den 9. januar 2007 af Birthe Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Pia Kristensen (DF), Karin Nødgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag som fremsat

§ 1

I lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, ændres »enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der« til: »kvinder, der er gift eller lever i ægteskabslignende forhold, og når parret«.

2. I § 1 a, stk. 2, udgår »en enlig kvinde eller« og »den enlige kvinde eller«, og efter »befrugtning,« indsættes: »jf. stk. 1,«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget indebærer, at kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse kun kan tilbydes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Forslaget indebærer, at kunstig befrugtning på offentlige sygehuse kun kan tilbydes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.

Til nr. 2

Forslaget indebærer, at opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse kun kan tilbydes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Skriftlig fremsættelse

Birthe Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Adgang til kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse forbeholdes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold).

(Lovforslag nr. L 113).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering§ 1 a. Regionsrådene må på deres sygehuse kun yde behandling med kunstig befrugtning til enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn, jf. dog stk. 2 og § 7, stk. 3.

Stk. 2. Til en enlig kvinde eller et par, som har fået et barn ved kunstig befrugtning, og som efter endt behandling fortsat har nedfrosne æg, kan regionsrådene på deres sygehuse inden for den frist, der er nævnt i § 15, stk. 1, tilbyde at opsætte æg med henblik på, at den enlige kvinde eller parret kan få flere børn.

 

Lovforslaget§ 1

1. I § 1 a, stk. 1, ændres »enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der« til: »kvinder, der er gift eller lever i ægteskabslignende forhold, og når parret«.

2. I § 1 a, stk. 2, udgår »en enlig kvinde eller« og »den enlige kvinde eller«, og efter »befrugtning,« indsættes: »jf. stk. 1,«.

 

§ 2Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Reklamer