Ændringsforslag til L151: Ophæv forbuddet

Lovforslag: 2005-06 L 151

L 151 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg).

Fremsat den 26. januar 2006 af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen)

[Det oprindelige forslag indeholdt ingen bestemmelser vedr. § 3. Til gengæld udsendte ministeren et notat med overvejelser, man kunne gøre sig om dette.I betænkningen fremsattes imidlertid et ændringsforslag:]

 

Ændringsforslag

Til § 1

Af   et mindretal (S, RV, SF og EL):

1) I den under nr. 1 foreslåede § 1 a, stk. 1, indsættes efter »til«: »enlige kvinder, der ikke har børn, og«.

 

[Konsekvensændring af ændringsforslaget om kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering]

2) I den under nr. 1 foreslåede § 1 a, stk. 2, ændres »par« til: »en enlig kvinde eller et par«  og »parret« til: »den enlige kvinde eller parret«.

[Konsekvensændring af ændringsforslaget om kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering]

3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. »§ 3 ophæves«.« [Ligestilling af kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering]

 

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændring af ændringsforslaget om kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering. Ændringsforslaget har til formål at præcisere den i lovforslaget foreslåede § 1 a, stk. 1, således at der ikke er tvivl om, at enlige kvinder, der ikke har børn, på samme måde som par (herunder lesbiske par), der ikke har fælles børn, har adgang til kunstig befrugtning på offentlige sygehuse.

Til nr. 2

Der er tale om konsekvensændring af ændringsforslaget om kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering. Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at den i lovforslaget foreslåede § 1 a, stk. 2, om at par, der har nedfrosne æg efter fødsel af det første barn, kan få foretaget ægoplægning, også omfatter enlige kvinder. Par forudsættes også at omfatte lesbiske par.

Til nr. 3

Efter den gældende § 3 i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. må kunstig befrugtning i dag kun tilbydes kvinder, som er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.

Med ændringsforslaget ophæves den gældende § 3. Ændringsforslaget sikrer således, at der skabes ligestilling af kvinders adgang til kunstig befrugtning, uanset kvindens civilstand og seksuel orientering.

Ændringsforslaget medfører ikke i øvrigt ændringer i betingelserne for, at kvinder kan få foretaget kunstig befrugtning.