2004-05 (II) L 150 : Stedbarnsdoption fra fødsel

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra barnets fødsel).

Fremsat den 12. april 2005 af Kamal Qureshi (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Anne Baastrup (SF) og Ole Sohn (SF)

 

§ 1

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, som senest ændret ved lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Uanset 1. pkt. kan en registreret partner adoptere sin partners barn fra barnets fødsel.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget har tidligere været fremsat som lovforslag nr. L 119 fra 2002-03. Se Folketingstidende 2002-03, forhandlingerne side 3620, 10112 og 10524, tillæg A side 2660 og 2662 og tillæg B side 1619.

Ved lov nr. 360 af 2. juni 1999 blev lov om registreret partnerskab ændret således, at en registreret partner kan adoptere sin partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land (stedbarnsadoption for den registrerede partner).

Forslagsstillerne har fremsat lovforslag om at give adgang til fremmedadoption for personer, der har indgået registret partnerskab, på lige fod med ægtefæller (L 142). Dette lovforslag indebærer, at en registreret partner skal kunne stedbarnsadoptere fra barnets fødsel.

Forslaget indgår sammen med andre lov- og beslutningsforslag, som forslagsstillerne har fremsat eller vil fremsætte om ændringer i lovgivningen, som diskriminerer homoseksuelle par.

I dag kan partneren først adoptere, når barnet er 3 måneder gammelt. Det åbner for en usikkerhed om barnets og den anden mors position i forhold til hinanden, såfremt den biologiske mor går bort i forbindelse med fødslen eller i løbet af de første 3 måneder. Hensigten med lovforslaget er at fjerne denne usikkerhed og at stille de registrerede partnere ligesom forældre fra barnets fødsel.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Efter § 3 i lov om registret partnerskab er retsvirkningerne af registrering af partnerskab som udgangspunkt samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab, og bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, skal anvendes tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere.

Adoptionslovens regler om ægtefæller finder, jf. lov om registreret partnerskab § 4, stk. 1, ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. En registreret partner kan dog adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. Ved det tidligere fremsatte lovforslag nr. L 142 er § 4, stk. 1, i lov om registreret partnerskab foreslået ophævet med henblik på at fjerne denne begrænsning for registreret partnerskab.

Ved adoption indtræder samme retsforhold mellem adoptant og adoptivbarn som mellem forældre og deres biologiske barn, og barnet og dets livsarvinger arver og arves af adoptanten og dennes slægt, som om adoptivbarnet var adoptantens biologiske barn. Samtidig bortfalder retsforholdet mellem adoptivbarnet og dets biologiske slægt. Såfremt en ægtefælle adopterer sin ægtefælles barn eller adoptivbarn, får barnet i forhold til ægtefællerne samme retsstilling, som det ville have, hvis det var deres fælles barn.

Efter adoptionslovens bestemmelser kræves der ved adoption af personer under 18 år samtykke fra forældrene. Samtykke kan ikke modtages før 3 måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger.

3-måneders-reglen i adoptionsloven indebærer dermed i realiteten en forskelsbehandling af det par, der har indgået registret partnerskab, og som ønsker at få et barn sammen, i forhold til ægtefæller, der får barn i ægteskab. Denne forskelsbehandling foreslås ophævet ved, at adoptionslovens ændres således, at en registreret partner kan adoptere sin partners barn fra barnets fødsel.

Til § 1

Det foreslås, at loven træder i kraft hurtigst muligt, dvs. dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.