2003-04 L 40 : Mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Fremsat den 22. oktober 2003 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

[Lovforslaget er en implementering af dele af to EU-direktiver. Indholdet af loven er beskrevet i uddraget fra bemærkningerne nedenfor. Der var mange bestræbelser fra oppositionen på at få indført adgang til at klage til Klagekomiteen ved Institut for Menneskerettigheder over krænkelser på andre diskriminationsområder end etnisk tilhørsforhold, jfr. 2003-04 L 37 og 2002-03 L 152 2. beh. ÆF. Disse bestræbelser mislykkedes, så det væsentligste indhold af lovforslaget ift. seksuel orientering er spørgsmålet om delt bevisbyrde.]

[…]

Bemærkninger til loven

[…]

3. Lovforslagets indhold

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. blev vedtaget i 1996 bl.a. med henblik på effektivt at gennemføre ILO konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og FN’s racediskriminationskonvention i dansk lovgivning. Loven lever allerede i vidt omfang op til direktivernes krav for så vidt angår forholdene på arbejdsmarkedet. Dette lovforslag er derfor begrænset til de bestemmelser i direktiverne, som loven ikke lever op til i dag, eller hvor det af hensyn til EU-rettens krav om klarhed er fundet nødvendigt at præcisere eller indsætte definitioner. Lovforslaget tager udgangspunkt i direktivets bestemmelser og går ikke videre end direktivets krav, bortset fra at de generelle tværgående bestemmelser, fx om delt bevisbyrde, foreslås at gælde for alle lovens diskriminationskriterier, også dem der ikke er omfattet af de to direktiver, dvs. for kriterierne hudfarve, politisk anskuelse, samt national eller social oprindelse.

Lovforslaget indeholder kriteriet »tro « , som et nyt diskriminationskriterium.

Lovforslaget indeholder endvidere en definition af forskelsbehandlingsbegrebet, dvs. om direkte og indirekte forskelsbehandling, om chikane og om instruktion om forskelsbehandling.

Proportionalitetsprincippet foreslås lovfæstet i bestemmelsen om adgang til undtagelser fra forbudet mod forskelsbehandling på baggrund af direktivernes formuleringer.

Der forslås indsat en bestemmelse om beskyttelse mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af en klage med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.

Endelig foreslås indsat en bestemmelse om delt bevisbyrde i sager om overtrædelse af forbudet mod forskelsbehandling.

[…]

Reklamer