2002-03 L 152 : Ændringsforslag om klageinstans

2002-03 L 152: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Fremsat den 29. januar 2003 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

[LBL: Lovforslaget er et generetl lovforslag, der implementerer dele af to EU-direktiver. Dette ændringsforslag, som fremsattes i betænkningen, drejer sig om en klageinstans, der dækker hele lovens diskriminationsområder og dermed implicit også diskrimination på grund af seksuel orientering]

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et flertal (S, SF, RV og KRF):

Til § 1

1) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:

»01. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Institut for Menneskerettigheder kan behandle klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling i denne lov og over overtrædelse af forbuddet mod re pressalier, jf. § 7, stk. 2, og give udtryk for sin opfattelse af, om der er sket en overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehand- ling i denne lov eller forbuddet mod repressalier. Institut for Menneskerettigheders udtalelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Institut for Menneskerettigheder kan efter reglerne i stk. 1 behandle klager fra en lønmod- tager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder tilsvarende pligt til li- gebehandling som efter denne lov, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organi- sation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet.

Stk. 3. Institut for Menneskerettigheder kan henstille, at der i sager efter stk. 1 og 2, hvor institut- tet finder, at der er sket en overtrædelse af forbuddet mod forskels behandling eller af forbuddet mod repressalier, meddeles fri proces til klagere, der opfylder betingelserne i retsplejelovens § 330, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Institut for Menneskerettigheder afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til under- søgelse.«« [Klageadgang for personer, der ikke er omfattet af fagretlige systemer]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Under 1. behandling af lovforslaget fremhævede en række ordfører e problemet ved, at lovforsla- get ikke indeholder en klageadgang, som det ellers er tilfældet i lov om etnisk ligebehandling og i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd. Af debatten under førstebehandlingen fremgik det fejlagtigt, at den manglende klageadgang kun skulle være et problem på arbejdspladser, uden overenskomstdækning, da klager ellers ville kunne behandles fagretligt.

  • klager over forskelsbehandling i ansættelsessituationen ikke kan behandles fagretligt.
  • situationer, hvor en ansat instrueres i at diskriminere f.eks. udlændinge heller ikke kan behandles fagretligt.
  • i henhold til mange overenskomster og hovedaftaler kan opsigelser, der skyldes diskriminerende forhold af den art, der omtales i loven, ikke behandles fagretligt, hvis man ikke har en vis anciennitet, normalt 9 måneder.
Reklamer