2002-03 L 129 : Fjernelse af statsborgerskabskravet ved registreret partnerskab

2002-03 L 129: Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab(Ophævelse af kravet om statsborgerskab eller bopæl her i landet ved registrering af partnerskab)

Fremsat den 21. januar 2003 af Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Line Barfod (EL)

 

§ 1

I lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som senest ændret ved lov nr. 360 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk.1, udgår », jf. dog stk. 2«.

2. § 2, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

I henhold til lov om registreret partnerskab kan registrering af partnerskab kun ske, hvis en af parterne har bopæl her i landet og er dansk statsborger eller begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste 2 år før registreringen. Statsborgerskab i de nordiske lande og efter justitsministerens bestemmelse i andre lande, som har lovgivning, som svarer til den danske lov om registreret partnerskab, sidestilles med dansk statsborgerskab.

I ægteskabsloven findes der ikke et tilsvarende krav om dansk statsborgerskab hos en af ægtefællerne eller krav om bopæl her i landet.

Ved lovforslaget ophæves kravet om statsborgerskab eller bopæl her i landet forud for registreringen i lov om registreret partnerskab. Herved ligestilles registreret partnerskab med ægteskab på dette punkt.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Ændringen er af teknisk karakter.

Til nr. 2

Det foreslås at ophæve kravet om dansk statsborgerskab for en parterne eller om, at begge parter har haft bopæl her i landet i 2 år forud for registreringen.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2003.