Lesbiskes insemination: Uigenkaldelige tragedier

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

LBL til foretræde for Sundhedsudvalget vedr. insemination

Den 17. april var Landsforeningen for bøsser og lesbiske i deputation hos Folketingets Sundhedsudvalg vedr. Kristeligt Folkepartis beslutningsforslag om lukning af jordemoder Nina Storks inseminationsklinik og forbud mod hjemmeinsemination.

Landsforeningen fremlagde sit høringssvar vedr. forslaget, men havde endvidere til dagen fremstillet endnu et notat: Ved Nina Storks foretræde for udvalget ugen i forvejen havde bannerfører Tove Videbæk nemlig fremlagt et stærkt kritisk høringssvar fra den svenske Socialstyrelse (svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark). Dette høringssvar vedrører den betænkning, som den svenske Riksdag lod udarbejde om homoseksuelles børnefamilier (‘Barn i Homosexuella Familjer’, 2001). Denne 1000-siders betænkning er nok det mest omfattende arbejde på området, og har dannet baggrund for den svenske regerings fremsættelse af et lovforslag om adoption til bøsser og lesbiske. Dette lovforslag ventes vedtager indenfor de næste måneder.

Den svenske Socialstyrelses svar taler i stærke vendinger udredningen imod og kritiserer dens konklusioner for uholdbare. Som det jo imidlertid fremgår, har den svenske regering altså valgt at ignorere notatet – og det kan der også være god grund til.

Tvangssterilisation, hvide snit og lesbisk insemination
Landsforeningen rekvirerede det fulde høringssvar fra Sverige. Sundhedsudvalget havde kun fået den svenske Socialstyrelses egne bemærkninger, men de udgør kun en mindre del af høringssvaret. Størstedelen er nemlig en evaluering, Socialstyrelsen har bedt en videnskabelig medarbejder om at udføre. Læser man dette, vil man se, at styrelsens konklusioner er hentet direkte herfra. Desvæære har de imidlertid glemt at tage de mange forbehold med: Om mange konklusioner skriver den videnskabelige medarbejder direkte, at de ikke er videnskabeligt begrundede, men baseret på vurderinger.

Man ser da også tydeligt hvilken optik denne medarbejder har haft på, idet hun afslutter med følgende salut:
“Vi har for nylig haft en debat om 1900-tallets tvangssterilisationer i Sverige, og om den moralske blindhed der førte til, at disse ansås for berettigede og ikke forargelige. Der har været en lignende debat om brugen af det hvide snit. Der er grund til nu at besinde sig og tænke efter, så vi ikke på ny skaber et område, hvor vi gør os skyldige i uigenkaldelige tragedier”

Betænkningen kunne ikke modbevises
Det er imidlertid tankevækkende, at selvom den person, som har evalueret betænkningen, har været yderst kritisk indstillet overfor den, så er det ikke lykkedes at finde blot et eneste stykke litteratur, som peger i retning af en anden konklusion, end dem, betænkningen kommer med. Derfor ender hele evalueringen med at være en akademisk øvelse i metodekritik. Den kan såmænd være berettiget nok, men med de mange forbehold, giver evalueringen ikke anledning til at forkaste betænkningen, sådan som Tove Videbæk har lagt op til.

Landsforeningen havde også et andet nyt synspunkt med ved foretrædet: Beslutningsforslaget kræver forbud mod hjemmeinsemination. Dette er imidlertid konventionsstridigt, idet det er et indgreb i privatlivets fred. Tove Videbæk har talt meget om konventionsbrud, men havde nok ikke regnet med, at det var hendes eget forslag, der er problematisk.

Der tegner sig nu et klart flertal imod forslaget. Det eneste, der kan bringe dette flertal i fare er, hvis politikerne ikke møder op i folketingssalen, når der skal stemmes.

Reklamer