Forslag om fjernelse af forbud

1999-00 L 183: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Opbevaringstid for nedfrosne æg).

Af sundhedsministeren (Carsten Koch).

Tilbagetaget 24/5 2000 FF 8533

Optaget af Jørgen Winther (V), Henriette Kjær (KF), Birthe Skaarup (DF) og Tove Videbæk (KRF) 24/5 2000 FF 8534

2. beh. Ændringsforslag 2

[Fra betænkningen]

Formålet med de af mindretallet stillede ændringsforslag er at ann ullere de ændringer, der blev vedtaget i folketingsåret 1996-97 i forbindelse med behandlingen af L 5, forslag til lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., og som indebar restriktioner i forhold til, hvem der kunne få kunstig befrugtning. Mindretallet ønsker derigennem at fastholde et grundlæggende princip om, at man lovgiver om, hvilke behandlinger der skal tilbydes, men ikke om, hvem der kan få dem tilbudt.

Ændringsforslag nr. 2, 13, 22, 27 og 32 er identiske med de ændringer, der blev foreslået i L 53 (forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.) i folketingsåret 1997-98.

Lov om kunstig befrugtning regulerer de aktiviteter, læger må foretage i forbindelse med, at graviditet søges opnået på anden måde end ved samleje mellem en kvinde og en mand. Det sidste omhandler først og fremmest kunstig befrugtning uden for kvindens krop i form af den såkaldte reagensglasbefrugtning (IVF-behandling) og mikroinsemination. Også brug af donorsæd er omfattet af loven.

I lovens § 3 er det fastsat, at læger kun må tilbyde kunstig befrugtning til kvinder, som er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold. Bestemmelsen var ikke medtaget i sundhedsministerens oprindelige lovforslag, men kom til under Folketingets behandling. Lovens § 6 fastsætter en aldersgrænse for den kvinde, der ønsker behandling, på 45 år.

Forbudet mod lægers behandling af enlige kvinder og lesbiske par forekommer ikke særlig velbegrundet og virker diskriminerende over for en bestemt gruppe mennesker, ligesom forbudet medfører en række absurde konsekvenser.

I forbindelse med vedtagelsen af forbudet blev der argumenteret med, at det må antages at være barnets tarv at have både en far og en mor. Der er imidlertid omfattende dokumentation for, at børn trives fortrinligt i familier, hvor forældrene er homoseksuelle. Der henvises til den sammenfatning af forskning herom, som fremgår af L 5 – bilag 105 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Sundhedsudvalget i folketingsåret 1996-97.

Forbudet mod lægers behandling af enlige kvinder og lesbiske par med kunstig befrugtning indeholder desuden en række absurde konsekvenser. Medens IVF-behandling kun må udføres af læger eller under en læges ansvar, er dette ikke tilfældet for insemination med brug af donorsæd. Alle kan i princippet tilbyde denne behandling. Det er derfor absurd, at det er forbudt for læger, som må formodes at have særlige gode kvalifikatio ner for at give en sådan behandling under betryggende forhold, at udføre denne behandling på enlige kvinder eller kvinder, der lever i et lesbisk parforhold. Konsekvensen kan være, at de nævnte persongrupper enten tvinges til udlandet eller ud på det grå og mere ukontrollerede marked med stor risiko for f.eks. at få overført HIV-smitte. Endvidere er det muligt at rekvirere sæd fra udenlandske sædbanker via Internettet, så forbudet i r ealiteten kun rammer de kvinder, der har brug for lægelig behandling, hvor almindelig insemination ikke er tilstrækkelig.

[…]

Ændringsforslag

Til § 1

[…]

Af et mindretal (CD), tiltrådt af et mindretal (S og RV):

2) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»02. § 3 ophæves.

Bemærkninger

Til nr. 2

Det foreslås, at bestemmelsen om, at læger kun må tilbyde behandling med kunstig befrugtning til kvinder, som enten er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold, ophæves. Herefter kan læger behandle enlige kvinder med kunstig befrugtning, såfremt de i øvrigt opfylder lovens betingelser.