1998-99 L 70 Ændringsforslag: Stedbarnsadoption

1998-99 L 70: Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab og lov om personnavne.

(Ændring af betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og ændring af gebyrer for udfærdigelse af navnebevis).

 

Ændringsforslag b (Stedbarnsadoption)

Af et mindretal (CD), tiltrådt af et flertal (S, SF, RV, EL og FP):

Til titlen

2) I undertitlen indsættes efter »registreret partnerskab« ordene: »og stedbarnsadoption for registrerede partnere«.

Til § 1

3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 4, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land.««

Bemærkninger

Til nr. 2

I ændringsforslag nr. 3 foreslås en ny bestemmelse vedrørende stedbarnsadoption. Der foreslås som følge heraf en ændring af lovforslagets undertitel.

Til nr. 3

Efter § 3, stk. 1, i lov om registreret partnerskab har et partnerskab med de undtagelser, der er nævnt i lovens § 4, samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab. Efter § 3, stk. 2, skal bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, anvendes tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere.

I § 4, stk. 1, er det bestemt, at adoptionslovens regler om ægtefæller ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab. Det indebærer bl.a., at en registreret partner ikke kan adoptere den anden partners barn, jf. herved adoptionslovens § 5, stk. 1, 2. pkt. Efter denne bestemmelse kan den ene ægtefælle med den andens samtykke adoptere dennes barn eller adoptivbarn.

Med ændringsforslaget åbnes der mulighed for, at en registreret partner kan adoptere den anden partners barn.

Udtrykket »barn« i den foreslåede bestemmelse omfatter både biologiske børn og adoptivbørn. Adoptivbørn fra andre lande er dog efter forslaget undtaget herfra.

Den foreslåede adgang til stedbarnsadoption for registrerede partnere følger i øvrigt adoptionslovens almindelige regler, herunder også for så vidt angår adoptionens retsvirkninger og eventuelle ophævelse. Med hensyn til spørgsmålet om meddelelse af adoptionsbevilling m.v. bemærkes i den forbindelse særligt følgende:

Den pågældende registrerede partner skal ikke godkendes som adoptant, jf. adoptionslovens § 4 a, stk. 2. Det skal dog under alle omstændigheder sikres, at adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, jf. lovens § 2.

Den anden af forældrene skal som altovervejende hovedregel samtykke i adoptionen, såfremt vedkommende har del i forældremyndigheden over barnet, jf. adoptionslovens § 7, stk. 1. Har den pågældende ikke del i forældremyndigheden, kræves der ikke samtykke, jf. lovens § 7, stk. 2, men der skal i så fald indhentes en erklæring fra vedkommende, jf. nærmere § 13.

Protesteres der i erklæringen mod den ønskede stedbarnsadoption, vil det bero på en samlet vurdering, om adoption alligevel kan bevilges. Praksis på området forudsættes i den forbindelse videreført, bl.a. således at der kun i særlige undtagelsestilfælde meddeles bevilling til adoption, såfremt der er kontakt mellem barnet og den pågældende, eller såfremt kontakten ikke har været afbrudt i mere end 7-8 år. Har kontakten været afbrudt i en længere periode, vil det bero på en nærmere vurdering, om adoption kan bevilges.

Afhængig af barnets alder og sagens omstændigheder skal der endvidere foreligge samtykke fra barnet. Efter adoptionslovens § 6, stk. 1, bør adoption således som altovervejende hovedregel ikke bevilges uden samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år. Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte adoption i det omfang, barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det, jf. adoptionslovens § 6, stk. 3. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte adoption.

Ændringsforslaget omfatter som omtalt alene spørgsmålet om stedbarnsadoption. Der er således ikke tale om en generel adgang for registrerede partnere til at adoptere på lige fod med ægtefæller.