Ministerens svar på LBL høringssvar

[Dato estimeret]

Besvarelse af spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab og lov om personnavne (L 70 – bilag 19).

Spørgsmål:

“Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. marts 1999 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, jf. bilag 18.”

Svar:

1. I den nævnte henvendelse af 13. marts 1999 kommenterer Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske nogle spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Det anføres bl.a., at landsforeningen kan støtte de forslag om yderligere lempelser af adgangen til at indgå registreret partnerskab, som er anført i høringssvarene fra Det Danske Center for Menneskerettigheder og Nævnet for Etnisk Ligestilling. Landsforeningen gør i den forbindelse gældende, at det forhold, at statsborgere i andre EU-lande ikke har samme ret som danske statsborgere til at indgå partnerskab i Danmark, er i strid med EF-Traktatens art. 12 og i strid med “ånden” i traktatens art. 13.

Endvidere omtales bl.a. spørgsmålet om adgang for danske statsborgere, der er ansat i internationale organisationer, til at indgå registreret partnerskab i Danmark. Justitsministeriet forstår henvendelsen således, at der efter landsforeningens opfattelse bør fastsættes udtrykkelige bestemmelser herom i loven.

2. Med hensyn til spørgsmålet om yderligere lempelser af adgangen for udenlandske statsborgere til at indgå registreret partnerskab i Danmark henvises til besvarelserne af spørgs-mål nr. 3 og 4.

Af de grunde, der her er anført, finder Justitsministeriet ikke, at der bør stilles forslag om sådanne lempelser.

3. For så vidt angår EF-Traktatens art. 12 om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet bemærkes, at reglerne om adgang til at indgå registreret partnerskab må antages at falde uden for traktatens anvendelsesområde. Dette vil efter Justitsministeriets opfattelse også gælde efter Amsterdam-Traktatens ikrafttræden, jf. herved nedenfor. Bl.a. på denne baggrund kan lovforslaget efter Justitsministeriets opfattelse ikke a ntages at være i strid med art. 12.

EF-Traktatens art. 13 har følgende ordlyd:

“Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.”

Art. 13 er indsat ved Amsterdam-Traktaten og træder først i kraft for Danmark den 1. maj 1999.

Bestemmelsen indebærer ikke i sig selv et forbud mod forskelsbehandling af den nævnte karakter, men giver alene Rådet en hjemmel til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse heraf. Hertil kommer, at hverken denne bestemmelse eller andre bestemmelser i traktaten efter Justitsministeriets opfattelse vil kunne anvendes til at fastsætte fælles regler om indgåelse af ægteskab og registreret partnerskab. Sådanne regler vil fortsat ikke være omf attet af Fællesskabets kompetence.

På den anførte baggrund finder Justitsministeriet ikke, at lovforslaget kan antages at være i strid med art. 13.

4. Vedrørende spørgsmålet om danske statsborgere, der er ansat i internationale organisationer m.v., henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 4. Her anføres bl.a. følgende:

“Særligt med hensyn til de nævnte danske statsborgere, der er ansat i internationale organisationer m.v., bemærkes, at det må bero på en konkret vurdering, om sådanne personer kan anses for at have bopæl i Danmark i partnerskabslovens forstand. Det tilføjes i den forbindelse, at f.eks. personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet som følge af ansættelse i De Europæiske Fællesskaber eller udsendelse af en privat dansk virk somhed m.v., efter Justitsministeriets opfattelse må anses for at have bopæl i Danmark allerede efter den gældende lovs § 2, stk. 2, der svarer til den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 2, nr. 1. Det bemærkes herved, at sådanne personer i relation til reglerne om valgret til Folketinget anses for at have fast bopæl i Danmark, jf. nærmere § 2 i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997).”

Justitsministeriet er ikke bekendt med, at anvendelsen af de gældende regler på den nævnte persongruppe i praksis skulle have givet anledning til vanskeligheder eller urimelige resultater. Bl.a. på den baggrund finder Justitsministeriet ikke, at der er behov for en nærmere lovregulering.