Ændringsforslag til 2. behandlingen

Ændringsforslag til 2. behandingen i og udenfor betænkningen.

Download:

1996-97-1_L5_19970416_Betænkning_2beh

1996-97-1_L5_19970423_ÆF_2beh_udenfor_betænkning

Følgende forslag var relevante i forhold til lesbiske:


Nr. 47: Krav om mindst 5 års ægteskab med nuværende ægtemand (Tove Fergo, V)

Nr. 3: Krav om mindst 3 års ægteskab med nuværende ægtemand (Jørgen Winther, V)

Nr. 29: Kvinden skal være gift eller leve i et ægteskabslignende forhold med en mand (Helen Beim, Hans Peter Baadsgaard, Anne Marie Hansen, S)

Nr. 30: Fertile kvinder kan ikke tilbydes behandling med mindre partneren er konstateret ufrugtbar (Sonja Mikkelsen, S)

Nr. 17: Kunstig befrugtning med aAnonym sæd må kun tilbydes kvinder i fast parforhold med en mand (Margrete Auken, Kjeld Rahbæk Møller, SF)

Forslag 30 var ikke møntet på lesbiske, men ville ramme lesbiske. Forslag 29 blev vedtaget.

Det kan i øvrigt bemærkes, at LGBT Danmarks formand og næstformand nogen tid forinden havde deltaget i et debatarrangement med Helen Beim i en lokal homoforening i Roskilde, hvor hun imidlertid ikke tilkendegav sin kritiske indstilling.

Yderligere et forslag har interesse, nr. 24, om lægekravet: Intentionen var, at en læge ikke blot skulle kunne lade en assistent, der ikke er læge, udføre en befrugtning. Forslaget faldt, idet man fortolkede, at assistenten arbejder under en læges ansvar, hvorfor loven alligevel dækker situationen. Debatten kom ikke ind på lesbiske. Et par år senere, blev tilsvarende forslag imidlertid fremført i aggresive angreb på lesbiskes mulighed for at blive gravide: 1999-00 L 183 2. beh. ÆF 17 og 2001-02 II B 81.

Forslag: 1996-97 L 5 2. beh. ÆF 47

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af Tove Fergo (V)

2. beh. Ændringsforslag 47

“§ 014. Kunstig befrugtning må kun tilbydes kvinder, som i mindst 5 år har levet og fortsat lever sammen med samme mand i et ægteskab eller et ægteskabslignende forhold.”

Bemærkninger

Kan der ikke opnås flertal for et sådant totalt forbud mod udtagning af menneskelige æg og sædeller med henblik på kunstig befrugtning, er det nødvendigt på forskellig måde at regulere anvendelsen af denne teknologi. For det første har samfundet en forpligtigelse til at sikre barnet en så god og tryg opvækst som muligt, når mennesker med samfundets tilladelse og på kunstig vis griber så dybt ind i den menneskelige skabelsesproces, som man gør ved kunstig befrugtning. Derfor skal der stilles krav om et fast, langvarigt samliv på 5 år.

Forslag: 1996-97 L 5 2. beh. ÆF 3

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af Jørgen Winther (V), tiltrådt af KF (Henriette Kjær, Agnete Laustsen, Brian Mikkelsen), i Sundhedsudvalgets betænkning:

2. beh. Ændringsforslag 3

“§ 03. Kunstig befrugtning må kun tilbydes kvinder, som er gift, eller som i mindst 3 år har levet og fortsat lever sammen med samme mand i et ægteskabslignende forhold.”

Bemærkninger

Ændringsforslaget er stillet af hensyn til barnets tarv og skal sikre barnets ret til både en far og en mor. Med kravet om, at parret enten skal være gift eller have levet sammen i mindst 3 år, søges det så vidt muligt sikret, at der er en vis stabilitet i forholdet. Dette krav skal således også ses i lyset af hensynet til barnets tarv.

Forslag: 1996-97 L 5 2. beh. ÆF 29

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af Helen Beim (S), Hans Peter Baadsgaard (S) og Anne-Marie Hansen (S)

2. beh. Ændringsforslag 29

“§ 08. Kunstig befrugtning må kun tilbydes kvinder, som er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.”

Bemærkninger

Ved ændringsforslaget sikres det, at FN’s børnekonvention, der tager udgangspunkt i barnets tarv, respekteres. Af Det Danske Center for Menneskerettigheders notat om lovforslaget, jf. L200, folketingsår 1995-96, bilag 48, fremgår det således bl.a., at det må antages at være barnets tarv at have både en far og en mor, og at staten og samfundet har en særlig forpligtigelse til at tilgodese barnets tarv, når det stiller foranstaltninger til rådighed, som berører barnet.

Forslag: 1996-97 2. beh. ÆF 30

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af Sonja Mikkelsen (S)

2. beh. Ændringsforslag 30

“§ 09. Kunstig befrugtning må ikke tilbydes frugtbare kvinder, medmindre partneren er konstateret ufrugtbar eller begrænset frugtbar. Stk. 2. Kunstig befrugtning, hvor befrugtning etableres uden for kvindens krop, må ikke tilbydes frugtbare kvinder.”

Bemærkninger

Med ændringsforslaget sikres det, at kunstig befrugtning kun tilbydes hvor graviditet hos en kvinde ikke kan etableres ved samleje mellem en kvinde og en mand. Ændringsforslaget har også som konsekvens, at fertile par ikke kan tilbydes kunstig befrugtning, uanset om der er en kendt øget risiko for, at parrets barn får en alvorlig arvelig sygdom.

Forslag: 1996-97 L 5 2. beh. ÆF 17

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af (SF)(Margrete Auken, Kjeld Rahbæk Møller), tiltråde af KF (Henriette Kjær, Agnete Laustsen, Brian Mikkelsen), i Sundhedsudvalgets betænkning:

2. beh. Ændringsforslag 17

“§ 05. Kunstig befrugtning med brug af sæd fra en anonym donor må kun tilbydes kvinder, som lever i fast parforhold med en mand.”

Bemærkninger

Hensigten med ændringsforslaget er at sikre, at barnet enten har en kendt social far eller en kendt genetisk far. I det omfang der således ønskes anvendt sæddonation i forbindelse med en enlig kvinde, er forudsætningen herfor, at barnet senere kan få donors identitet oplyst. Der skal i øvrigt henvises til Det Danske Center for Menneskerettigheders notat om L200, folketingsåret 1995-96, bilag 48, hvoraf det bl.a. fremgår, at det må anses at være i barnets tarv at have både en far og en mor, og at staten har en særlig forpligtigelse til at tilgodese barnets tarv, når de stiller foranstaltninger til rådighed, som berører barnet.

Om lægekravet:

Forslag: 1996-97 L 5 2. beh. ÆF 24

1996-97 L5 Lov om kunstig befrugtning. Ændringsforslag til 2. behandlingen

Af Helen Beim (S), Dorte Bennedsen (S), Hans Peter Baadsgaard (S), Anna-Marie Hansen (S) og Sonja Mikkelsen

2. beh. Ændringsforslag 24

“Til titlen: Ordet ‘lægelig’ udgår.

Ændringsforslag 25: Til §1: I stk. 1 udgår ordet ‘lægelig’ og ordene ‘, der foretages af en læge eller under en læges ansvar’. ”

Bemærkninger

Med ændringsforslaget sikres det, at al kunstig befrugtning omfattes af lovforslaget, således at der ikke ved ikke-lægelig behandling kan ske omgåelse af f.eks. forbudet mod kønsvalg, bestemmelserne om prædiagnostik eller opbevaring af æg, jf. lovforslagets kapitel 2 og 3; omgåelser der kunne tænkes at ville blive udnyttet kommercielt. Med ændringsforslagene følges Det Etiske Råds anbefalinger, jf. rådets årsberetning 1995, side 82: “I de tilfælde, hvor kønsvalget foretages ved at udvælge de ønskede spermier, kræves der ikke nogen form for indgreb i nogens krop; og disse indgreb vil i følge lovudkastet fuldt lovligt kunne anvendes og udbydes af ikke-læger”.

Reklamer